Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – De wagen

Vos & Paard verklaart te hebben verhuurd de navolgende wagen:

 • Merk: Renault
 • Type: Master
 • Omschrijving: 2-paards wagen, Sodiac opbouw paardengedeelte
 • Kenteken: VBT-39-J
 • Bouwjaar: 2019
 • Geschikt voor het volgende gebruik: vervoeren maximaal 2 paarden/pony’s/ veulens
 • Brandstof: Diesel
 • Bijzonderheden: hengstenuitvoering

Hierna genoemd: de Wagen.

 

Artikel 2 – De staat van De Wagen

Vos & Paard en de Huurder komen overeen dat bij aanvang van De Verhuurperiode de Wagen op schade gecontroleerd wordt. Middels een film die in het bijzijn van beide partijen wordt gemaakt wordt de reeds bestaande schade in beeld gebracht.

 

Artikel 3 – Verzekering van De Wagen

 1. De Wagen is door Vos & Paard all-risk exclusief diefstal Deze verzekering heeft wel dekking tijdens verhuur.
 2. Huurder verklaart bekend te zijn dat geen andere dan de in artikel 3.1 genoemde verzekering afgesloten is door Vos & Paard.
 3. Het staat Huurder vrij voor eigen rekening aanvullende verzekeringen gedurende de verhuurperiode af te sluiten.
 4. De Wagen is op basis van een Europese verzekering verzekerd, en zijn daarom niet geschikt om buiten de Europese Unie te rijden.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Huurder is gedurende de verhuurperiode aansprakelijk voor alle ontstaande schade aan de Wagen. Onder schade worden ook de kosten als gevolg van diefstal of inbeslagname bedoeld.
 2. Huurder vrijwaart Vos & Paard van alle schade welke gedurende de verhuurperiode aan de Wagen, bijrijders(s) of derden wordt aangericht.
 3. Huurder vrijwaart Vos & Paard van alle boetes, transacties en administratieve sancties die gedurende de verhuurperiode aan Huurder worden opgelegd.
 4. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van de in artikel 3.1 genoemde verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van Vos & Paard in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder. Het eigen risico bedraagt € 1.000 excl. btw. 
 5. Door uw paard aan de binnen- of buitenkant van het Voertuig toegebrachte schade valt niet onder de verzekering, en is daarmee uw financiële verantwoordelijkheid. Bij een ongeval dient u Vos & Paard onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Huurder verklaart de Wagen enkel normaal te gaan gebruiken.

 

Artikel 5 – Kosten aan het gebruik

Gedurende de verhuurperiode zijn alle kosten verbonden aan het verbruik voor rekening van Huurder.

 

Artikel 6 – Schade of diefstal

Huurder meldt schade of diefstal binnen 24 uur na het bekend raken aan Vos & Paard.

 

Artikel 7 – Verhuur

 1. Inleveren van de Wagen kan tot het afgesproken moment op de laatste dag van De Verhuurperiode op het afgesproken adres. Mocht u later zijn, waardoor de verhuurder moet wachten, mag de verhuurder hiervoor € 20 incl. btw per 30 minuten in rekening brengen. 
 2. De dagprijs van de verhuur bedraagt € 145. De dagprijs is inclusief 100 km, exclusief brandstof. Eventueel extra gereden kilometers worden in rekening gebracht tegen € 0,35 per kilometer.
 3. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 4. De Wagen dient volgetankt ingeleverd te worden. U mag het Voertuig alleen met het juiste type brandstof voltanken, zoals in artikel 1 vermeld. Indien het Voertuig niet met een volle brandstoftank ingeleverd wordt, zal de ontbrekende hoeveelheid brandstof en het tanken bij u rekening gebracht worden met een opslag van € 25.
 5. De Wagen dient schoon teruggebracht te worden. Ter verduidelijking van de staat van de paardenwagen: het paardengedeelte dient bij inlevering vrij te zijn van uitwerpselen van dieren, hooi, stro of zaagsel. Dit kan eenvoudig met een bezem bereikt worden. Aanvullend schoonspuiten of het gebruik van een hogedrukreiniger wordt zeer gewaardeerd, maar is nimmer verplicht. Bij aanwezigheid van het bovengenoemde afval wordt een schoonmaakvergoeding van € 50,00 excl. btw in rekening gebracht. Indien de werkelijke schoonmaakkosten hoger zijn dan de vergoeding, worden ook de werkelijke extra kosten aan u doorberekend.

Artikel 8 – Regelgeving

 1. Huurder dient in het bezit te zijn van een rijbewijs geldig in het land waar de huur plaats vindt, en in staat zijn dit te tonen. Verlopen of voorlopige rijbewijzen worden niet geaccepteerd.
 2. Huurder zorgt er te allen tijde voor dat het gewicht van De Wagen in overeenstemming met wettelijke regels en het rijbewijs van de bestuurder van het voertuig is.

 

Artikel 9 – Betaling

Betaling van de verhuur geschiedt op basis van een overboeking via internetbankieren en wordt na De Verhuurperiode gefactureerd op basis van de werkelijk gereden kilometers. Factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Vos & Paard heeft dit IBAN-nummer: NL07 RABO 0339 0588 70

 

Artikel 10 – Annulering

Deze overeenkomst kan worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode.

 

Artikel 11 – Wet inzake bescherming van personeelsgegevens

Wij wijzen u erop dat Vos & Paard in het kader van de uitvoering van de boeking en het verhuurproces een aantal persoonsgegevens verzamelt. U bent verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken; bij gebreke daaraan kan Vos & Paard de boeking en/of de huur niet goed verzekeren. U hebt het recht door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te wissen. U kunt feitelijke onjuistheden in die gegevens corrigeren door ons een verzoek te zenden waarin u op de fout wijst. De gegevens zullen alleen voor de professionele doeleinden van het huurproces worden gebruikt.

 

Artikel 12 – niet toegestane omstandigheden of doeleinden

 • onder invloed van alcohol, drugs of andere soorten verdovende middelen;
 • voor vervoer van ontvlambare of gevaarlijke goederen, of giftige, bijtende, radioactieve of andere schadelijke stoffen;
 • voor vervoer van zaken die door hun geur of toestand schade aan het Voertuig toebrengen of waardoor het Vos & Paard tijd of geld zal kosten om het Voertuig weer klaar voor verhuur te maken;
 • voor vervoer van levende dieren (met uitzondering van huisdieren – PAARDEN, de rest is aan voorafgaande toestemming van Vos & Paard onderworpen);
 • met een imperiaal, bagagedrager of soortgelijke zaken, tenzij deze door Vos & Paard ter beschikking gesteld zijn;
 • voor wederverhuur aan of gebruik door anderen;
 • voor personenvervoer, op basis van huur of tegen betaling;
 • voor het geven van rijlessen;
 • op onverharde wegen of wegen waarvan het wegdek of de staat van onderhoud gevaar voor de wielen, banden of het mechanisme van de onderkant van het Voertuig op kan leveren;
 • voor het opzettelijk plegen van een strafbaar feit;
 • geen van de in het Voertuig vervoerde goederen en bagage, met inbegrip van de verpakking en opbergmiddelen daarvan, mag het Voertuig beschadigen, noch de inzittenden buitengewoon in gevaar brengen.

 

Artikel 13 – Surséance van betaling, faillissement of niet voldoen aan de verplichtingen

Deze overeenkomst zal terstond en zonder waarschuwing casu quo schriftelijke verklaring een einde nemen, indien één der partijen in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan haar surséance van betaling mocht worden verleend, alsmede indien zij gedurende 2 weken niet aan de verplichtingen volgend uit deze overeenkomst voldoet.

 

Artikel 14 – Rechtsgeldigheid overige artikelen bij ongeldig, nietig of onuitvoerbaar artikel

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen, van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.

 

Artikel 15 – Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Harderwijk.